Разница между трудным и невозможным в том, что невозможное требует чуть больше времени
19 Bj ბრენდ- ჟურნალისტიკა

ბრენდ ჟურნალისტიკა მარკეტინგის ახალი მიმდინარეობაა. მსგავსი მომსახურების

ძირითადი მიზანია ბრენდის მიმართ ხანგძლივი დროით ყურადღების მიზიდვა. ბრენდ

ჟურნალისტიკა ეხმარება არსებული პროექტის დადებითი აზრის ჩამოყალიბებას,

კორესპონდენტული სამსახურისა და მედია დოკუმენტების ინფორმაციის შეგროვების

სახით: (ინტერვიუები ,სტატიები) და სხვა.